Sectorstudie UBF-ACA 2018

In de loop van de maand september onderwierp UBF-ACA zijn leden-installateurs aan een uitgebreide bevraging. 103 bedrijfsleiders, waarvan 80 Nederlandstaligen en 23 Franstaligen waren bereid om de gehele bevraging in te vullen. 

37% van hen zijn zelfstandigen terwijl de overige groep 1 of meerdere werknemers te werk stelt. Met deze signaletiek kunnen we de resultaten als zeer relevant beschouwen.

Als introductie hebbeN we hen gevraagd welke installatiewerken ze zoals uitvoeren. De volgende tabel geeft hiervan een zeer interessant beeld weer. We zien vooral dat het installeren van warmtepompen en luchtbehandelingsinstallaties (airconditioning) een zeer belangrijk deel van hun activiteiten uitmaakt, gevolgd door het installeren van commerciële koeling, koelkamers en -meubelen.


Van nieuwbouw over vervanging naar retrofit…

Als we peilen naar de markten waarin de installateurs bedrijvig zijn dan zijn de resultaten zeer gelijklopend. 93 à 95% is zowel actief in de nieuwbouw- renovatie als vervangingsmarkt, waarbij ze zowel de installatiewerken als de servicewerken voor hun rekening nemen.

Drie vierden van de installateurs geeft ook aan dat ze instaan voor het retrofitten van bestaande installaties.
Veel werk, maar een tekort aan medewerkers

42% van de ondervraagden geven aan dat ze te veel werk hebben, terwijl 4% onder hen aangeven dat ze te weinig werk hebben. De overige ruime helft geeft aan dat ze net voldoende werk hebben.

De orderboekjes zijn goed tot zeer goed gevuld, want 2/3 van de installateurs delen mee dat hun orderboekje de laatste 6 maanden is gegroeid, terwijl 1/3 aangeeft dat de orders stabiel zijn gebleven.

Voor de volgende 2 jaren ziet 49% van hen een groei, 47% ziet dan eerder een status quo in hun orders. 5% onder hen zien het pessimistischer in en zien eerder een daling aan orders.

De prijzen die de installateurs kunnen vragen zijn voor de meesten onveranderd gebleven ten opzichte van vorig jaar. Zo stelt 65% van de ondervraagden, terwijl 19% spreekt over een verbetering.

Twee derden van de ondernemers heeft personeel aangeworven, 1 op 10 heeft personeel moeten ontslaan.

De zoektocht naar geschikt personeel is een moeilijke oefening, blijkt uit volgende: 61% wil personeel aanwerven waarbij drie kwart aangeeft dat de geschikte medewerkers vinden zeer moeilijk verloopt. Ofwel voldoen de kandidaten niet (zegt 62%), ofwel melden zich te weinig kandidaten (deelt 38% mee).

De nieuwe medewerkers-technici zijn loyaal aan de werkgever, maar de gevraagde productkennis kan beter

Over nieuwe medewerkers hebben we gepeild naar hun competenties en skills. Daaruit blijkt dat, in 55% van de gevallen, hun technische kennis goed tot zeer goed is. In verband met de productkennis zijn de werkgevers minder tevreden. Slechts 37% onder hen geeft aan dat hun nieuwe medewerkers over een goede tot zeer goede productkennis beschikken.

            Uit de bevragingsresultaten blijkt dat de medewerkers zeer loyaal en/of geëngageerd zijn ten opzichte van hun werkgever. Dit beamen 68% onder hen.
Eenzelfde positief resultaat zien we over de onderlinge collegialiteit. Weerom 68% van de installateurs spreekt zich hier positief over uit.

Ruim 50% geeft aan dat hun medewerkers in de buitendienst een goede tot zeer goede omgang hebben met de klant. 40% geeft hier dan eerder een neutrale visie over.

De medewerkers kunnen in de meeste gevallen genieten van bijscholingen. Twee derden van de ondervraagden delen mee dat ze hun medewerkers regelmatig op bijscholing sturen, terwijl dit bij de rest echter maar zelden gebeurt. 

 We legden enkele mogelijke ondernemersproblemen voor…

  1. Heeft het koeltechnisch bedrijf last van slechte betalers? Een minderheid van 35% geeft aan van wel, zo blijkt uit de resultaten.

  2. De particuliere verkoop door groothandels en retailers baren hen echter meer zorgen. 45% van de installateurs ziet dit als een ernstig tot zeer ernstig probleem, terwijl 22% van de 103 ondernemers dit eerder als een overroepen probleem ziet.

  3. Administratieve en wetgevingsgerelateerde beroepsverplichtingen zijn een hesel voor de koeltechnische bedrijven. 
    De Europese, federale en regionale overheden leggen heel wat verplichtingen op aan de erkende ondernemingen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de milieu gerelateerde wetgevingen, fiscaliteit, meldingsplichten enz…
    Bijna 3 op de 4 van onze installateurs zien dit als een serieus probleem, daar ze hierdoor te veel van hun professionele tijd moeten gebruiken om een overdaad aan administratieve verplichtingen te voldoen. 

Het gebruik van klassieke koudemiddelen daalt, de schaarste ervan eveneens

We stelden enkele vragen over de weg naar alternatieve en natuurlijke koudemiddelen, waarbij we eveneens peilden naar het gebruik van de klassieke gassen.

Iets meer dan de helft (55%) geeft aan dat ze geen problemen meer ondervinden om de klassieke F-gassen te bekomen via de reguliere markt. 

Veel heeft te maken met het feit dat het gebruik van koudemiddelen met een hoge GWP (vb. R-404A, R-507A, enz…) sterk zijn gedaald. De helft van de installateurs deelt immers mee dat hun gebruik van deze gassen sterk verminderd is ten opzichte van vroeger.


Het gebruik van gefluoreerde koudemiddelen met een lagere GWP (zoals onder andere R-134A) is dan weer meerendeels gelijk gebleven, zo zegt 45% van de bevraagden. 36% deelt zelfs mee dat het gebruik ervan is gestegen ten opzichte van vroeger…


Over alternatieve en natuurlijke koudemiddelen…

De natuurlijke koudemiddelen moeten duidelijk nog hun weg vinden naar de installatiebedrijven. 63% onder hen geven aan dat ze deze nog niet gebruiken, terwijl 21% van de ondernemers echter meedelen dat ze hier nu meer gebruik van maken dan ooit. 

Vragen de klanten zelf al om milieuvriendelijke oplossingen? Neen dus…

Volgens twee derden van de bevraagde ondernemers vragen slechts 1 tot 10% van hun klanten naar alternatieve (lees: milieuvriendelijke) oplossingen. Een kleine 20% van hen geeft aan dat dit zo is bij 11 tot 20% van hun klanten.

De eindklant is nog te weinig op de hoogte van hun plichten inzake de milieuwetgevingen. 82% van de installateurs beweert dat zijn eindklant absoluut niet op de hoogte is van zijn plichten, zoals de periodieke lekcontroles, het bijhouden van een logboek, de eventuele meldingsplicht bij een overschrijding van het maximum relatief lekverlies, enz…

De informatie die de eindklant hierover wenst te bekomen, komt voor 69% van de gevallen van het installatiebedrijf. Zij hebben dus een belangrijke informerende vraag.

  • UBF-ACA heeft daarom een specifieke flyer opgesteld, waarin in een notedop alle verplichtingen voor de eindklant zijn opgenomen. Deze kunnen besteld worden d.m.v. een eenvoudig mailbericht naar 


Niet-erkende collega-bedrijven zijn een doorn in het oog

We legden enkele stellingen voor aan onze installateurs, waarbij ze konden aangeven of ze hier al dan niet akkoord mee waren.

70% van hen geven aan dat ze meerdere collega-installatiebedrijven kennen die nog geen koeltechnische erkenning op zak hebben, terwijl zij hun bedrijf en medewerkers al ruime tijd in regel hebben gesteld. Enkelen spreken over serieuze concurrentievervalsing…

87% van de installateurs zijn de verkoop van voor gevulde toestellen in de doe-het-zelf markt grondig beu en geven aan dat hier veel strenger moet bij opgetreden worden.

Drie op de vier bedrijven zijn van mening dat de F-gassenregels een zeer gunstig effect hebben op het milieu, ook al moeten ze hier zelf heel wat verplichtingen bij vervullen. Bijna 50% onder hen geeft zelfs aan dat de F-gassenwetgeving gerust nog strenger mag. 

Het hedendaagse koeltechnisch bedrijf is zich dus meer dan bewust van zijn taak om mee steentje bij te dragen aan een milieuvriendelijke toekomst.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!