Als Belgisch koeltechnisch bedrijf werken in het Groot Hertogdom Luxemburg?

“Wat moet je ondernemen om in Luxemburg bijvoorbeeld koeltechnische werken te kunnen uitvoeren”, is een vraag die regelmatig wordt gesteld aan de UBF-ACA-adviesdienst. 

Algemeen: Indien u als ondernemer gaat werken in het buitenland, dan gelden de regels en wetgevingen van dat land. Als koeltechnisch erkend bedrijf kan je enerzijds steunen op je in België behaalde koeltechnische erkenning, toch kunnen de autoriteiten bijkomende eisen stellen door bijvoorbeeld een meldingsplicht op te leggen, of andere voorwaarden in te roepen.
Daarnaast gelden eveneens de fiscale en administratieve regels van het land.

Waar moet u rekening mee houden?

I. Administratieve en fiscale verplichtingen

a. Detachering

 • U moet de detacheringsdocumenten (A1) in orde brengen voor iedereen die in Luxemburg gaat werken. Deze kunnen aangevraagd worden bij:
 • Het is verplicht aangifte te doen van het aantal gedetacheerde personeelsleden bij:
  • l’ Inspection du Travail et des Mines
 • Elke werknemer op een “werf” moet tevens een “badge social d’ Identification” dragen. Op die manier kunnen de inspectiediensten nagaan of er voldaan werd aan de detacheringsplichten.
 • Het bedrijf moet een “personne physique détentrice” aanduiden (dat kan de zaakvoerder of één van de gedetacheerde werknemers op de werf zijn), die aan de inspectie alle nodige documenten kan voorleggen, om aan te tonen dat het bedrijf de Luxemburgse sociaal- en arbeidsrechtelijke voorschriften naleeft.

b. BTW-verplichtingen

Bedrijven met occasionele activiteiten in Luxemburg moeten een inschrijving aanvragen bij de Luxemburgse BTW-diensten. Het BTW-nummer wordt aangereikt, enkele dagen na de ontvangst van de aanvraag.

De aanvraag moet worden gedaan bij:

Opgelet: In Luxemburg kan u de BTW niet verleggen!

c. Aanmeldingsplicht of niet?

Tot september 2011 was er een zogenaamde aanmeldingsplicht “werkzaamheden uitvoeren” van toepassing bij l’ ITM (Inspection du Travail et des Mines) en kon de overheid een bewijs van “bestaan van de vennootschap” vragen, alsook de nationaliteit van de aanmelder en het “niet-bestaan” van een verbod op uitoefenen van activiteiten. De aanmelding (voorafgaande aangifte) kon op eenvoudig briefpapier met bedrijfshoofding en moest worden verstuurd naar het Ministerie van Middenstand en toerisme. 
Op heden is er echter discussie over de afdwingbaarheid hiervan. Dit na een klacht wegens belemmering van het vrije verkeer van diensten. Het is echter nog steeds terug te vinden in alle officiële documenten…

Meer info op: https://guichet.public.lu/fr/entreprises/marche-international/intra-ue/prestation-luxembourg/notification.html

e. Verzekeringen 

We adviseren steeds om u en uw werknemers een Europese ziekteverzekeringskaart te laten aanvragen bij hun ziekenfonds.

II.Wat met de erkenning als koeltechnisch bedrijf?

Voor het uitvoeren van gecertificeerde werken (koeltechnisch gecertificeerde koudemiddelen handelingen) moet de erkenning van, het in één van de regio’s uitgereikte, koeltechnische certificaat worden goedgekeurd. Hierover zegt de wetgeving in Luxemburg het volgende:

“De certificaten van natuurlijke personen en bedrijven die zijn uitgegeven in andere lidstaten van de Europese Unie zijn geldig in Luxemburg, mits ze door de minister worden erkend. Voor de erkenning van certificaten moet een kopie van de certificaten en, in voorkomend geval, een vertaling van het certificaat in het Frans of het Duits worden gestuurd naar de Milieudienst: 

Deze erkenningsaanvraag kan u doen via:

 • Administration de l'environnement
  1, avenue du Rock'n'Roll
  L - 4361 Esch-sur-Alzette

  of viaM. Ben Schiltz (aspects administratifs)
  Deze dienst is te bereiken via T: +352 40 56 56 – 608 

Referenties:


​Bron: Bouwunie - www.bouwunie.be

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de inhoud, correctheid, compleetheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid inzake schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief op enigerlei wijze incomplete of incorrecte informatie, zal daarom worden afgewezen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!