newsflash
Algemene Vergadering ==> 16 november 2017

Disclaimer

DISCLAIMER & PRIVACY

Onderstaande regeling is van toepassing op alle Internet-initiatieven van UBF-ACA, hierna gezamenlijk genoemd "ons bedrijf". Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door m meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

AANSPRAKELIJKHEID

Ons bedrijf tracht u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien wij tekortkomingen opmerken, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en kwaliteit van de verstrekte informatie. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.
Ons bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info...), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door ons bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina's. Dit ongeacht of ons bedrijf zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ons bedrijf werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.
Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie.

AUTEURSRECHT

Alle verstrekt informatie en gegevens zijn eigendom van ons bedrijf.
Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch "cachen'" van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van algemene informatie over ons bedrijf, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis
van het auteursrecht, verboden. De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk.
Downloaden en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen de familiekring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie ( beeld, geluid, software,...) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist.
Ingeval de mogelijkheid bestaat uw eigen bijdrage aan onze website te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen.
In ieder geval vrijwaart u ons bedrijf tegen aanspraken van derden.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Ons bedrijf neemt alle maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de normen voorzien in de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

INZAMELEN VAN INFORMATIE

We zullen persoonsgegevens verzamelen in een database. Deze gegevens worden verkregen via:
- Invulformulieren
- Gebruik van onze internetsite
De gegevens worden verwerkt en gebruikt om:
- u te contacteren voor marketingdoeleinden
- u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.
Naam, voornaam en adres van de gebruiker kunnen zowel aan de bevoegde personen die de gegevens verwerken en hun opdrachtgevers, als aan derden ter kennis gebracht worden. Dit is toegestaan voor het verspreiden van nuttige informatie; eveneens voor commerciële doeleinden,
tenzij u hiermee niet akkoord gaat. Bezwaren kunnen altijd vermeld worden.
Op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden persoonsgegevens doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van de titularis.
Als u niet wilt dat wij uw informatie opslaan in ons gegevensbestand, kunt u dit aan ons melden via email of per brief aan UBF-ACA, J. Chantraineplantsoen 1, 3070 Kortenberg.
De bezoeker van deze website aanvaardt het gebruik van cookies door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

Bij bewijs van zijn identiteit heeft elke gebruiker op elk moment het recht op inzage in de verzamelde gegevens, via schriftelijke aanvraag per brief aan UBF-ACA, J. Chantraineplantsoen 1, 3070 Kortenberg. Vervolgens kunnen onjuiste of onvolledige gegevens doorlopend verbeterd of geschrapt worden.

AANBRENGEN VAN EEN LINK NAAR EEN WEBSITE

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van ons bedrijf is mogelijk mits voorafgaand contact met onze webmaster en uitdrukkelijke goedkeuring van ons bedrijf. Het volledige URL-adres van de website van ons bedrijf moet wel duidelijk zichtbaar zijn.
Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen ons bedrijf en de beheerders van die andere site.
Ons bedrijf geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren.
Evenmin onderschrijft ons bedrijf hiermee de producten of diensten beschreven op deze site.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats.
Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

FINANCIELE INFORMATIE

Alle verstrekte gegevens gelden louter als algemene informatie die ten allen tijde en zonder bekendmaking gewijzigd mag worden door ons bedrijf.

GESCHILLEN

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Leuven, onverminderd het recht van ons bedrijf om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.
Deze webpagina mag naar eigen inzicht door UBF-ACA gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering.
Problemen kunnen steeds aan de webmaster verbonden aan deze site gemeld worden.

COPYRIGHT

Copyright © UBF-ACA. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van toepassing op deze site. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
Wenst u artikels te scannen, digitaal op te slaan, te drukken, meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken? Contacteer UBF-ACA, 02/215 18 34, info@ubf-aca.be.